[מומלץ] הסיבות שיגרמו לך לחשוב שוב על משמורת משותפת

משמורת משותפת

משמורת משותפת היא משמורת שבה בדרך כלל, זמני השהייה של הילד אצל הוריו הם בבחינה 50/50

כידוע, ילד זקוק לשני הוריו שיהיו נוכחים בחייו, ייחוד כאשר שני ההורים נכחו בחייו עד יום הגירושין. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מדבר על אפוטרופסות שווה בין ההורים, ואין זה משנה אם הם נשואים, פרודים, גרושים, ידועים בציבור או שני הורים שחברו יחד בהסכם הורות משותפת לצורך הבאת ילדים לעולם. האפוטרופסות על פי חוק שווה ואין אפשרות לוותר עליה או לבטל אותה, למעט במקרים קיצוניים במיוחד. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע במפורש, כי ההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים והשווים על ילדיהם וכי ההורים חייבים לנהוג לטובת הקטין.

חוק חזקת הגיל הרך

עוד קובע החוק את חזקת הגיל הרך, ולפיה ילדים עד גיל 6 מצויים בחזקת אמם, אלא אם כן יש נסיבות מיוחדות בעטיין לא תתקבל החזקה. כתוצאה מכך, מרבית פסקי הדין של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים קבעו כי הילדים יהיו בחזקת/ במשמורת אמם. בשל רוח השוויון הנושבת במדינת ישראל, המחוקק נקרא לשינוי החקיקה וביטול חזקת הגיל הרך. במהלך שנת 2005, הוקמה ועדת שניט ע”י שרת המשפטים דאז, הגב’ ציפי ליבני, בשל הצורך לבחון את ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין. המדובר בוועדה ציבורית, הקרויה בשם “ועדת שניט”.

משמורת משותפת מזונות

וועדת שניט ישבה על המדוכה במשך שנים ופרסמה את מסקנותיה הסופיות בשנת 2011. במסגרת מסקנותיה החליטה ועדת שניט לבטל את חזקת הגיל הרך, וכן טבעה מושג חדש והוא אחריות הורית משותפת. הוועדה החליטה כי בהתאם לעיקרון העל בדיני משפחה, הלוא הוא עיקרון טובת הילד,יש להורות על ביטול חזקת הגיל הרך ויש לקבוע הסדר הורות ולפיו יש לחלק את זמני השהות של הילד עם כל אחד מהוריו.
נכון להיום, שנת 2019, טרם אומצו החלטות וועדת שניט, בחקיקה של הכנסת, אך השפעות מסקנות הוועדה חלחלו לתוך הפסיקה הישראלית בדיני משפחה. כיום שופטים רבים בבתי המשפט לענייני משפחה נמנעים מציון המילים “משמורת” וגם “הסדרי ראיה” והם מציינים בפסיקותיהם את המונחים החדשים של "חלוקת האחריות ההורית" ו"חלוקת זמני השהות" בין ההורים.

בתסקירי פקידי /פקידות הסעד לסדרי דין, ניתן לראות גם שינוי מגמה ולפיה יש נטייה לשימוש מופחת במילים ”משמורת” או ”הסדרי ראיה“. בתסקירים מציינים פקידי / פקידות הסעד את המונחים "חלוקת זמני שהות" ו"חלוקת אחריות הורית". בנוסף לכך, בעקבות וועדת שניט, יש נטייה לשופטים מסוימים אף לקבוע משמורת משותפת גם במקרים בהם יש ילדים מתחת לגיל 6. פקידי/פקידות הסעד, כיום, החלו גם להמליץ בתסקירים על משמורת משותפת. באותם מקרים בהם נקבעה משמורת משותפת ירדו גם דמי המזונות ב- 50 אחוזים ויותר (כמובן תוך התחשבות בפרמטרים של הכנסות והוצאות). 

אם כן, הטרמינולוגיה של המונחים “משמורת” וגם “הסדרי ראיה”, פסה מן העולם ובמקומה נכנסו מונחים אותנטיים לדיני המשפחה והכל בעטייה של מהפיכה השוויונית בישראל. המונח בו משתמשים כיום הנו "הסדרי שהייה". המונח מתייחס לנשים ולגברים ללא הבדלי מגדר. בפועל, מחלקים את ימי השהייה של הילדים בין האם לבין האב. 

חישוב מזונות ילדים במשמורת משותפת

שאלת דמי המזונות במשמורת משותפת ובייחוד אופן חישוב דמי המזונות במשמורת משותפת, בהחלט מטרידה כל הורה העומד בפני הליך גירושין. חישוב מזונות במשמורת משותפת השתנה לאחרונה, וקיבל תפנית משמעותית בפסק דין תקדימי אשר ניתן בשנת 2017 על ידי בית המשפט העליון בבע”מ 919/15, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, השתנו פני הדברים והאופן בו יקבעו דמי המזונות מעתה ואילך:
“בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה.
יישום עקרון זה במקרה הטיפוסי של משמורת פיזית משותפת, ייעשה ברוח העקרונות האמורים בפסקה 61 לחוות דעתה של השופטת ד’ ברק-ארז, כברירת מחדל שניתן לסטות ממנה. בצד האמור, על בית המשפט לענייני משפחה להפעיל את שיקול דעתו בנסיבות כל מקרה ומקרה.”

דמי מזונות במשמורת משותפת

בפסק הדין אשר הוזכר, דובר רבות על השינוי באופן שבו יוטל החיוב בדמי המזונות על האב, כאשר המשמורת משותפת:
“עמדנו עתה על השיקולים התומכים באימוץ הפרשנות החלופית לתקנת תש”ד שלפיה בגילאי 6-15 חבים שני ההורים במזונות ילדיהם מדין צדקה. אימוצה של פרשנות זו יביא לכך שבגילאים האמורים תוטל החבות במזונות באופן שווה על שני ההורים, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיעשה על סמך בחינת יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה; הסדר המשמורת הפיזית שנקבע; ויתר הנסיבות הצריכות לעניין. ראינו כי בחירה פרשנית זו מקדמת את טובת הילד במקרים של משמורת פיזית משותפת – שכן היא מבטיחה כי גם בידי האב יוותרו די משאבים הדרושים לכלכלתו; וכי היא מיטיבה להגשים את השוויון בין האיש לבין האישה, שכן היא מביאה לחלוקת החיוב ביניהם על פי פרמטרים כלכליים רלוונטיים במקרה הנתון. מטעם זה גם סברנו כי אין מדובר בשוויון טכני או פורמאלי גרידא, אלא בשוויון מהותי המכיר ומכיל היטב את הפערים המהותיים בין האיש לבין האישה, הן במישור ההורי, הן במישור הכלכלי.”
כלומר, בפסק דין זה נקבע לראשונה כי כאשר מדובר במזונות קטינים של ילדים לאחר גיל 6, שני ההורים חבים בתשלום המזונות (כאשר עד כה ההנחה הייתה כי האב הוא זה אשר נושא בתשלום), וזאת על פי יכולתם הכלכלית ובהתאם לחלוקת המשמורת על הילדים בפועל. בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו, כאשר יוודא כי לאב נותרים מספיק משאבים כדי לספק את כל צרכיו הכלכליים.

חישוב מזונות במשמורת משותפת

השאלה המרכזית העומדת בפני הרבה זוגות אשר עומדים בפני גירושין, היא מה בפועל יצטרכו לשלם? כיצד דמי המזונות יחושבו? באותו פסק דין, כב’ השופטת דפנה ברק ארז תרגמה את הגישה החדשה של בית המשפט בעניין דמי המזונות לפרקטיקה:
“העקרונות שאמורים לחול, לשיטתי, בכל הנוגע לנשיאה בחיובי מזונות במשמורת משותפת לילדים בגילאי 6-15:
א) במשמורת משותפת יישא כל הורה בעין בהוצאות הקיום השוטפות הנוגעות לילדים ולכן הוצאות אלה “יתקזזו” ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים (לפי אחוז מסוים משיעור המזונות שעליו יורה בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לגילם של הילדים ולהערכתו את העלויות הכרוכות בהוצאות קיום שוטפות אלה מתוך כלל צורכיהם המגולמים במזונות).
ב) ייקבע מנגנון לריכוז הטיפול בהוצאות שאינן הוצאות קיום שוטפות, אלא “צרכים אחרים” (כגון ביגוד, ספרים, טיפול רפואי שאינו צפוי ועוד). ברגיל, יהיה זה מנגנון של הורה מרכז שיקבל לידיו תשלום של מחצית ההוצאות האלה מן ההורה האחר (במצב של השתכרות שווה). לצד זאת, ניתן לחשוב על פתרונות נוספים כמו חשבון בנק משותף של ההורים, הכול לפי שיקול דעתה של הערכאה הדיוניות על-פי הנסיבות המשפחתיות. בהעדר קביעה אחרת, ההורה המרכז יהא זה אשר בית המשפט לענייני משפחה ימצא כי שימש עובר לגירושין כמטפל העיקרי בילדים.
ג) ההורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות, בכפוף לכושר ההשתכרות שלהם ובהתאם למנגנון שייקבע על-ידי בית המשפט לענייני משפחה.
ד) כל הורה יישא בעין בהוצאות המדור של הקטינים, בכפוף לכך שהערכאה הדיונית תקדים ותבחן האם העול הכפול של נשיאה במדור המתאים לילדים אינו פוגע ביכולתם של ההורים לעמוד בתשלום המזונות שלהם נזקקים הילדים”.

חישוב דמי מזונות ומדור

בחודש אוקטובר 2012 פורסם דו”ח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל, אשר כונה דו”ח וועדת שיפמן. הוועדה המליצה כי חישוב מזונות ילדים והתמיכה הכלכלית שעד היום הייתה על פי הדין הדתי, תקבע מעתה על פי הדין האזרחי, ובעיקר על פי יכולתם הכלכלית של שני ההורים ועל פי משך הזמן שהילדים שוהים אצל כל אחד מהם. הוועדה התבססה על נתונים כלכליים מהארץ וגם בחו”ל, ופיתחה נוסחה לחישוב דמי המזונות אשר יוטלו על ההורים. עקרון העל של הוועדה הוא שהאחריות הכלכלית לילדים חלה על שני ההורים. גם תשלומי “המחציות”, אותם תשלומי חוגים, רפואיים חריגים, שיעורי עזר, שעד היום התחלקו באופן שווה בין שני ההורים, יתחלקו ביחס להכנסותיהם.
על פי מסקנות הועדה, אותה נוסחה שהוועדה פיתחה, תתאים לרוב רובם של ילדי מדינת ישראל. מדובר במעין ‘מחשבון מדד מזונות’, אשר אליו יוכנסו הנתונים, לרבות שכר ההורים, הוצאות, מקורות הכנסה נוספים, וכן צרכי הילד, וכך יערך חישוב מזונות במשמורת משותפת. במצבים אחרים, חריגים, למשל: במצב בו הילד סובל מנכות או זקוק לצרכים מיוחדים, מקרה זה ייבחן באופן מיוחד.

איך מחשבים מזונות

מאחר ואין דמי מזונות קבועים לכל ילד וילד, בית המשפט פוסק את דמי המזונות בכל מקרה לגופו לאחר שבחן את כל הפרמטרים הרלוונטיים. באילו פרמטרים מדובר? ישנם פרמטרים הקשורים בצרכיו ההכרחיים של הילד וברמת החיים אליה הורגל. למשל, אם הילד היה רגיל למספר חוגים מסוים בשבוע או לטיפולים פסיכולוגים, רגשיים, בית המשפט ישתדל להתחשב בעניין זה. פרמטר שני, קשור להורים וליכולתם הכלכלית. בבואו של בית המשפט לפסוק דמי מזונות, יבדוק את הכנסות האב בפועל, פוטנציאל השתכרותו ואם מקבל עזרה כלכלית ממקור חיצוני ומה גובהה. בית המשפט יבדוק נכסים אשר ברשות האב והאם הוא מכלכל משפחה נוספת, חדשה. בהתאם למגמה החדשה של בתי המשפט, תיבדק גם יכולתה הכלכלית של האם, פוטנציאל השתכרותה ושאר הפרמטרים אשר נבדקו אצל האב. חישוב מזונות במשמורת משותפת יהיה שונה ושוויוני יותר כלפי שני ההורים, מאחר ובית המשפט יחשב את דמי המזונות כאשר הוא יוצא מנקודת הנחה ששני ההורים נושאים באופן שווה בהוצאות הילד, מאחר והוא שוהה אצל שניהם באופן שווה.

טובת הילדים שלכם

חשוב לי להגיד לכם דבר אחד שחשוב שתזכרו – הילדים הם הנפגעים המרכזיים במרבית המקרים מתהליך הגירושין ויש להגן עליהם ולזכור את הרגישות שלהם אליכם. לילדים קולטנים רגישים וחושים חדים אשר קולטים את הסביבה בכלל ואתכם בפרט. המתחים הטבעיים הנלווים לתהליך גירושין לא עוברים מתחת לרדאר של הילדים כפי שאולי הורים היו מקווים, אלא נקלטים ומשפיעים עליהם בצורה משמעותית. המשימה שלכם כהורים היא לשים את טובת הילדים לפני הכל, להבין שהם עוברים תהליך לא פשוט מבחינה רגשית ולגלות אוזן קשבת לילדים מכיוון שהקולטנים שלהם בסיטואציות הרגישות שבין הוריהם פועלים ביתר שאת. המשימה שלכם כהורים היא לסייע לילדיכם לצלוח את התקופה המורכבת והלא פשוטה הזו במינימום פגיעות רגשיות, גם אם הדבר גוזר עליכם איפוק כפוי לעיתים והתנהגות מכבדת, וזאת למרות האינסטינקטים הראשוניים שלכם אשר עלולים לגרור אתכם להתפרצויות מיותרות. התנהגות רגישה ומכילה כלפי ילדיכם תעזור להפחית את עוצמת הפגיעה במידה מסויימת ולהפחית את המשקעים השליליים שתהליך מעין זה עלול להשאיר בהם. זכרו, הילדים קודמים לכל ואסור לנו, כהורים, לפגוע בהם. 

עורך דין גירושין
קיבלת תביעת גירושין או החלטה להתגרש ורוצה לדעת מה לעשות עכשיו?

אולי יעניין אותך...

97% מלקוחות המשרד שלנו מעידים שהשגנו עבורם תוצאות מדהימות בזכות אסטרטגיה וניסיון רב שנים

וזה מה שכתבו עלינו בגוגל…

הפנתי אליך חברה לגבי גירושים אזרחים הסכם הורות משותפת וחלוקת רכוש.עזרת לה עם הרבה סבלנות והמחירים הוגניםתודה לךאשמח להמשיך ולהמליץ
Jenya Noname
Jenya Noname
20:18 10 May 20
אני רוצה להמליץ מכל הלב על עו"ד חגית לב, אם אתם מחפשים עו"ד מצויינת הגעתם למקום הנכון. הפנתי לעו״ד חגית לב חברה טובה שלי ראשית הציין את הזמינות שלא מובנת מאליה וכן את היעוץ האיכותי ומקצועי. החברה שלי קיבלה מידע מדויק על האפשרויות שעומדות בפניה הדברים הוסברו לה בפשטות ובצורה נעימה וברורה ללא כל מכירה של שירותים משפטיים אלא בנתינה של ידע, ערך ותועלת. תודה לך עו״ד חגית לב🙏🏼
Nava Ruso
Nava Ruso
08:23 07 May 20
הפנתי אלייך חברה לייעוץ. החברה הייתה מאוד מרוצה. כשיצאה ממך הייתה רגועה, המחיר על הייעוץ היה הוגן. תודה שהיית זמינה גם בתקופה מאתגרת זו
שירן אסולין
שירן אסולין
21:42 05 May 20
היכולת של חגית להרגיע את הסובבים, לא משנה מאיזה צד של המתרס הם נמצאים, היא נדירה ומשרה הרבה ביטחון בדרך הלא פשוטה שאנו עוברים. תודה רבה לך חגית לב, כשמך כך את, מייצגת את לקוחותיך מכל הלב. את נותנת את העצה הכי נכונה גם אם פירוש הדבר שתרוויחי פחות. תודה לב
כחוקר פרטי מזה 30 שנה יצא לי לעבוד עם עורכי דין רבים. בשנים האחרונות נחשפתי לעבודתה של חגית לב והתרשמתי מהיחס והמקצועיות של הלקוחות המשותפים שלנו, כאשר יושרה והכוונה אמיתית למטרות של לקוחותיה הם אלו שמניעים אותה. תודה על מה שאת עושה.סאם
Sam Zybert
Sam Zybert
09:21 30 Apr 20
לאחר גירושים לא פשוטים אני חייב להמליץ בחום על עו"ד חגית לב!!!!בתור עצמאי ואבא לשלושה היא סייע לי לשמור על פרנסתי ועל העסק וכל זאת תוך כדיי שהיא עזרה לנו להגיע לסכום הנכון והצודק מכל הבחינות בתשלומי המזונות.מניסיון, היא מספר אחת!תודה לכם חגית ויריב על הטיפול המסור והלא מתפשר!
Guy Levi
Guy Levi
22:09 29 Feb 20
חגית הייתה ללא ספק הרבה מעבר לעורכת דין מעולה!היא הייתה שם בשבילי לאורך כל הדרך ועזרה לי לעבור את התקופה הקשה והמסובכת הזאת בחיי שנקראת תהליך גירושין.סייעה לי במלוא מובן המשמעות לצאת עם ידי על העליונה מהתהליך ושמרה על האינטרים שלי ושל משפחתי.ממליצה לכולם בחום על חגית! אל תחשבו פעמים
Michal Hirsh
Michal Hirsh
21:56 29 Feb 20
לעבור תהליך גירושין זה אף פעם לא קל, אבל בזכותך חגיתוש התהליך הזה נראה אחרת. היית לצידי שם לאורך כל הדרך, גם כשהוא לא רצה לשלם וגם שהילדים היו על הפרק. תמיד תמכת, עזרת, הרגעת וידעת איך ומה לעשות על מנת לצאת מהצרה.אין לי מילים לתאר כמה עזרת לי, החיים שלי היום נראים אחרת לגמריי ובעיקר בזכותך.סופר ממליצה על חגית! מכל הלב, אל תוותרו על הלווי שלה.
Mor Cohen
Mor Cohen
12:43 21 Feb 20
משרד עו"ד לב עזר לי המון בתביעת הגירושים שעברתי השנה, הם עשו את זה באופן מושלם, מקצועי ואישי. חגית אישית דאגה שלא ארגיש לבד באף חלק של התהליך וסייעה לי לעבור אותו בצורה הכי חזקה ועצמאית שיש.האינטרסים שלי נשמרו, המשפחה שלי עברה את זה בצורה טובה והכי חשוב הילדים שלי לא סבלו מתהליך מכוער ומגעיל שיכל להיגמר אחרת לגמרי.תודה חגית על היחס החם ועל השירות המעולה.ממליץ בחום!
Dor Rozen
Dor Rozen
12:34 21 Feb 20
הפניתי אל עו"ד חגית לב זוג שהחליט להתגרש ורצה לעשות את זה בדרך יפה ומכובדת, לשמור על בריאות נפשם של הילדים ולהשאר חברים גם אחרי הפרידה ולשלם מחיר שפוי לעו"ד. אחרי טיפולה המסור של עו"ד חגית לב התקשר הזוג לאודות לי ולפרגן למקצועיות ולמחיר ההוגן שגבתה מהם עו"הד חגית לב, הם שיבחו את היחס והכבוד לתהליך שהובילה עו"ד חגית. אשמח להמשיך ולהמליץ לכל דורש.
אילנה שניר
אילנה שניר
11:22 30 Dec 19
שינוי גודל גופנים
ניגודיות