fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

מינוי אפוטרופוס

תוכן עניינים

מינוי אפוטרופוס


במקרים מסוימים רשאי בית המשפט להכריז על אדם כפסול דין, ולמנות לו אפוטרופוס. הכרזת אדם כפסול דין שוללת ממנו את האפשרות לבצע כמעט כל פעולה משפטית – האפוטרופוס המתמנה לו פועל במקומו כמעט בכל תחום של חייו – והיא משקפת את הגישה הפטרנליסטית ביותר, כלומר, האדם אינו כשיר בכלל.

 

העילות להכרזה על אדם כפסול דין


אדם החולה במחלת נפש או לקוי בשכלו ואינו מסוגל לדאוג לענייניו.

יצוין כי לא כל הפרעה בשיפוט ובשיקול הדעת מגיעים עד כדי מצב של מחלת נפש או ליקוי בשכלו, ואדם שנמצא, למשל, במצב של חולשה שכלית או גופנית אינו יכול להיות מוכרז כפסול דין.

יש לציין כי למרות שלילת כשרותו המשפטית של פסול הדין, עדיין שמורות לו מספר זכויות: הזכות להתנגד לאשפוז כפוי, והזכות לפנות לבית המשפט בבקשה להחליף את האפוטרופוס הממונה עליו או לטעון שאינו מיצגו כיאות.

 

מינוי אפוטרופוס לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו


בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.

אדם כזה שמונה לו אפוטרופוס נקרא חסוי והאפוטרופוס ממונה על גופו של החסוי יכול להתמנות גם כאפוטרופוס על רכושו של החסוי.

בדרך כלל נתקלים בבקשות למינוי אפוטרופוס כאשר אדם חולה מאוד ואיבד את יכולתו המנטלית לחשוב והוא נדרש לעבור ניתוח דחוף אך הוא אינו מסוגל לחתום על הסכמה לניתוח. במקרים כאלה מגישים בקשה בהולה למינוי אפוטרופוס זמני אשר לרוב ימונה על החסוי בן משפחה.

הדרישות למינוי אפוטרופוס לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו פחות נוקשות מהדרישות שצריכות להתקיים כדי להכריז על אדם כפסול דין.

כדי להכריז על אדם כפסול דין שאותו אדם יהיה לקוי בשכלו או בעל מחלת נפש ימונה לו אפוטרופוס, אזי אצל מי שאינו יכול לדאוג לענייניו די להוכיח, כי אותו אדם אינו יכול לדאוג לענייניו מכל סיבה שהיא.

 

תפקידי האפוטרופוס ומשך האפוטרופסות

אפוטרופוס חייב לדאוג לצרכיו של פסול הדין על כל היבטיהם, וכן לשמור את נכסיו ולנהלם.

אפוטרופוס לחסוי חייב לדאוג לענייניו שנמסרו לו על-ידי בית המשפט, ורק לעניינים אלה. במילוי תפקידו חייב האפוטרופוס לדאוג לטובתו של החסוי.

בסמכותו של בית המשפט למנות את האפוטרופוס מינוי קבוע לתקופה בלתי מוגבלת, או מינוי זמני לתקופה מוגבלת. עם זאת רוב המינויים נעשים ללא הגבלות כלשהן ומעניקים לאפוטרופוס סמכויות רחבות ביותר בכל הקשור לגופו של החסוי.

אפוטרופוס לחסוי חייב לדאוג לענייניו שנמסרו לו על-ידי בית המשפט, ורק לעניינים אלה.

עם זאת רוב המינויים נעשים ללא הגבלות כלשהן ומעניקים לאפוטרופוס סמכויות רחבות ביותר בכל הקשור לגופו של החסוי.

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button