חושבים שיש לכם זכויות של ידועים בציבור ?

הדין הישראלי מכיר בזכויותיהם של ידועים בציבור כמעט כמו בזכויותיהם של זוגות נשואים אך יש מקרים אחרים ומהותיים בהם הזכויות של ידועים בציבור שונות מזכויות של זוגות נשואים. ידועים בציבור הם זוגות אשר חיים יחד ומנהלים חיי משפחה ומשק בית משותף, אף שלא נישאו כדת משה וישראל. כדי שזוג ייחשב כידוע בציבור, על בני הזוג להוכיח כי הם מנהלים משק בית משותף. מצב זה מאפשר לזוגות רבים לחיות יחד מבלי לעבור את התהליך הרשמי של חתונה. אך עם זאת, אם בני הזוג הללו מעוניינים להיפרד, המעמד הזה עלול לפגוע בזכויותיהם של בני הזוג, מאחר שהם אינם מוכרים רשמית כנשואים, ולכן חוקים רגילים הקשורים לגירושין אינם חלים עליהם.

פתרונות לפרידה של ידועים בציבור

הפתרון לבעיות הנגרמות בעת פרידה של ידועים בציבור היא כתיבה של הסכם ממון, בזמן חייהם המשותפים. החוק הישראלי מאפשר מתן תוקף משפטי להסכם ממון גם בין בני זוג שאינם נשואים, מה שמאפשר לבני הזוג הידועים בציבור לקבוע ביניהם כללים לחלוקת הרכוש ביניהם, אם וכאשר ייפרדו דרכיהם. גם צוואה מועילה מאד במקרים אלו, על מנת להסדיר את הירושה לאחר פטירת אחד מבני הזוג – האם הירושה מגיעה לבן/בת הזוג או לילדי המנוח/ה, וכדומה.

כתיבת ההסכם ידועים בציבור

כתיבת הסכם ממון בין ידועים בציבור חייבת להיעשות בליווי של עורך דין המתמחה בנושא של ידועים בציבור. מרגע חתימתו של הסכם ממון בין ידועים בציבור יש להסכם תוקף משפטי מחייב. יש הנוהגים גם להגיש את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה. הסכם ממון צריך לכלול את נכסיהם השונים של בני הזוג, מכל סוג שהוא, ולקבוע את צורת החלוקה של הרכוש במקרה שיחליטו בני הזוג להיפרד. מומלץ גם לערוך צוואה, שכן צוואה נכתבת כמו כל צוואה אחרת, ופוטרת בעיות ממוניות לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

היתרונות הסכם ידועים בציבור

כתיבת ההסכמים השונים מועילה לשני בני הזוג, לאור העובדה כי ענייני חלוקת הממון ביניהם מוסדרת באופן חוקי, ויכולה להקל עליהם בשיתוף הכלכלי ביניהם (ובעקבותיו גם הרגשי). כתיבת הסכמי ממון וצוואות מבטיחה כי בני הזוג יקבלו כל מה שמגיע להם במקרה של פרידה או פטירה. בישראל אין חוק המסדיר זכויות וחובות של ידועים בציבור וכל שופט פוסק במקרים אלה לפי פסיקה תקדימית ולפי השקפת עולמו. מקורו של המונח “ידועים בציבור” בפסק דין שנתן בית המשפט העליון עוד בשנת 1948 כאשר הופיעו בפניו בני זוג אשר חיו יחד ללא נישואין. תחילה דובר רק על הכרה בידועה בציבור כאשתו ובהמשך גם בידוע בציבור כבעלה. ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית, אך אינם נשואים זה לזה.

בשל העובדה שאין חוק המגדיר זאת אז בתי המשפט הם שמחליטים על פי שיקולים שונים. בני זוג יכולים לחיות בדירות נפרדות, לנהל חשבונות בנק נפרדים ועדיין להיחשב ידועים בציבור. בני הזוג יכולים גם להיות נשואים רשמית לאחרים ולהיכנס להגדרה של ידועים בציבור – זה מוסד זוגי בעל השפעות כלכליות מרחיקות לכת שלא כולם מודעים להן. בישראל מקלים מאוד על האפשרות להיחשב כידועים בציבור, ובישראל יש לידועים בציבור הרבה יותר זכויות ביחס למדינות אחרות, שכן מוסד זה מהווה תחליף לאלו שלא יכולים להינשא כדת משה וישראל.

הפסיקה בישראל קבעה שני תנאי סף להגדרה מה זה ידועים בציבור

חיי משפחה – יחסים אינטימיים כשל בעל ואשה המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שקשרו גורלם זה בזו.

ניהול משק בית משותף – לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא שיתוף בכל צורכי האדם כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים.

תנאים אלו נבחנים עפ”י קריטריונים סובייקטיביים – כלומר כיצד ראו בני הזוג עצמם את מערכת היחסים בניהם. הדברים שונים כמובן מזוג לזוג, לפי השוני בגיל, בהשכלה, במקצוע, במזג, השקפת עולמם, מצבם הכלכלי וכיוב’. הגדרת בני זוג כידועים בציבור היא דרך של המדינה להחיל זכויות וחובות שהמדינה מעניקה לזוגות נשואים, על בני זוג אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים להינשא על פי חוקי המדינה. סטטוס הידועים בציבור משמש בני זוג שאינם רשאים להינשא זה לזה, בהתאם לדת, למשל כאשר בני הזוג הם בני אותו המין, או היות אחד מבני הזוג נשוי לאחר או היות בני הזוג בני דתות שונות או כהן וגרושה או פסולי חיתון אחרים. פעמים רבות סטטוס הידועים בציבור מוחל על בני זוג הרשאים להינשא זה לזה אך הם אינם מעוניינים בכך, לעתים ללא שבני הזוג מודעים לחובות שסטטוס זה מחיל עליהם. מבחינות מסוימות זוכים ידועים בציבור (בני מינים שונים ולעתים גם בני אותו המין) לזכויות דומות לאלה של בני זוג נשואים.

זכויות ידועים בציבור כלומר ידועה בציבור לגבר נשוי

בישראל לא קיים חוק העוסק בחלוקת רכוש של בני זוג ידועים בציבור, והחלוקה מתבצעת על פי הפסיקה. בפסיקה נקבעה הלכת חזקת השיתוף אשר חלה על ידועים בציבור, וזאת בתנאי שהוכח כי אכן מדובר בבני זוג שהינם ידועים הציבור וכן אם הוכח כי היתה להם כוונת שיתוף. במידה והצדדים עברו את שני מבחני הסף האלה, יחולק רכושם בעת הפירוד באופן שווה ביניהם.

זכויות ידועה בציבור בירושה

לגבי ירושות, דווקא כן יש התייחסות בחוק לבן הזוג הידוע בציבור והוא יורש מחצית חלקו של בן זוגו כמו אדם נשוי. עקרונית ידועים בציבור מתחלקים שווה בשווה בנכסים שהצטברו בתקופת החיים המשותפת, הן בחייהם והן במותם, וזאת אם אין הסכם ממון או צוואה הקובעים אחרת. בשל בעיית הפרשנות של המונח “ידועים בציבור”, רצוי מאוד לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור וכן לערוך צוואה לכל אחד מבני הזוג.

כתיבת ההסכם ידועים בציבור

כתיבת הסכם ממון בין ידועים בציבור חייבת להיעשות בליווי של עורך דין המתמחה בנושא של ידועים בציבור. מרגע חתימתו של הסכם ממון בין ידועים בציבור יש להסכם תוקף משפטי מחייב. יש הנוהגים גם להגיש את ההסכם לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה. הסכם ממון צריך לכלול את נכסיהם השונים של בני הזוג, מכל סוג שהוא, ולקבוע את צורת החלוקה של הרכוש במקרה שיחליטו בני הזוג להיפרד. מומלץ גם לערוך צוואה, שכן צוואה נכתבת כמו כל צוואה אחרת, ופוטרת בעיות ממוניות לאחר פטירת אחד מבני הזוג.