fbpx

שליטה מלאה ברכוש והכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

שליטה מלאה ברכוש ובכספים תוך שמירה על האינטרסים שלך

חותם אמינות דן וברדסטריט של עורכתדין לעינייני משפחה חגית לב

לתאום פגישת ייעוץ אישית

הברחת נכסים בעת גירושין

תוכן עניינים

קיבלת תביעת גירושין ויש לך שאלות בנושא הברחת נכסים של חברה בע"מ

בעידן הנוכחי כאשר גירושין מתרחשים בקצב מדאיג חשוב לדאוג לכך שבעת הגירושין לא יבריח אחד מבני הזוג את נכסיו, לרבות זכויותיו בחברות שבבעלותו. לעיתים נתקל בן זוג בבעיה בה בן זוגו מתחיל להכין את הקרקע להליך הגירושין והוא מתחיל להתנהל אחרת עם החברות שבבעלותו עליו להגיש תביעות בבית המשפט לענייני משפחה. 

במידה ובן הזוג אשר מחזיק בפועל במניות החברה, ולמעשה החברה מצויה תחת שליטתו המלאה ועל מנת לרוקן את החברה מתוכנה הוא מחליט להפסיק לעבוד בחברה כדי להביא לדימומה. במסתרי מוחו הוא מתכוון להקים חברה אחרת למחרת הגירושין ולכן אינו מוטרד מכך שהחברה הנוכחית תקרוס אט אט. במקרה כזה יש להגיש בדחיפות תביעה רכושית ובמסגרתה להגיש בקשה למינוי מנהל מלווה שתפקידו יהיה לנהל את החברה כל עוד בעל המניות אינו מנהל את החברה באופן ההולם את טובתה.

תפקידו של המנהל המלווה לנהל את העסק לכל דבר ועניין יחד עם הבעלים של החברה וכך לדאוג לאינטרסים של החברה שתמשיך להתקיים ולייצר עוד רווחים. במקרים רבים בהם מוגשת בקשה כזו, מתקיים דיון לגופו של דבר ובית המשפט מתרה בבעל המניות להמשיך ולנהל את החברה ושימשיך לדאוג לאינטרסים שלה, שכן מינוי מנהל מלווה יגרום לצדדים להוצאות מרובות.

דרך המלך היא כמובן הגעה להסכם גירושין ללא קיום מלחמות מיותרות, לרבות הגשת בקשה למינוי מנהל מלווה שרק תגרור את הצדדים להוצאות מיותרות. במסגרת הסכם גירושים רצוי לקבוע, כי באם בן הזוג שאינו בעלים בפועל של החברה ורוצה לקבל מחצית מהמניות בעין (בפועל) אז יקבעו מספר הוראות שיגנו עליו מפני יתר בעלי המניות בחברה וכל שינוי בניהול החברה שייקבע במסגרת הליך הגירושין צריך שיבוא לידי ביטוי בתקנון החברה. התקנון המתוקן מועבר לרשם החברות וכך נוצרת מסגרת מחייבת לכל בעלי המניות לנהוג כדין על פי התקנון.

ניתן לקבוע כללים שיגנו על בן הזוג שמקבל את חלקו במניות החברה

1. בשלב ראשון יש לרשום את הבן זוג באופן פורמלי כבעל מניות בחברה ולמלא טפסים מתאימים ברשם החברות.

2. לקבוע כללים חדשים בתקנון שיכללו את תפקידיו וזכויותיו של בן הזוג שקיבל עתה את מניותיו. מומלץ לקבוע גם בתקנון את זכויות החתימה של בן הזוג בחשבונות הבנק של החברה.

3. ניתן לקבוע כי כל החלטה הקשורה להוצאת כספים מהחברה תחייב את חתימתו.

4. ניתן לקבוע מי יהא אחראי על המשכורות בחברה לרבות של שני בני הזוג וכן לקבוע תקרת שכר.

5. יש לקבוע מנגנון משיכת דיוודנדים מהחברה ולמנוע מצב בו ייצרו הוצאות מרובות על מנת למנוע חלוקת דווידנדים לבעלי המניות ואז עלול להיווצר מצב בו בן הזוג לא יקבל דיוודנדים בתואנת שווא שאין רווחים לחלוקה בשל הוצאות מסוימות שהוצאו כדוגמת דמי ניהול.

6. יש לקבוע כי בעלי המניות לא יוכלו להעסיק בני משפחה ובכך ניתן למנוע הברחת כספים באמצעות עובדים לכאוריים שהם בני משפחה או בני זוג חדשים.

לסיכום, מומלץ כי בניהול הליך הגירושין ייבחנו כל הפרמטרים החשובים של ניהול נכסי בני הזוג ולרבות החברות שבבעלותם ולבנות הסכם גירושין ובו תפורט חלוקת הנכסים שתהא נכונה וטובה לשני בני הזוג.

גירושין  זה מסובך….  

אך ההיבט הכלכלי הוא דבר אחד שאינך צריך לדאוג לגביו.

אני עורכת דין גירושין ומשפחה בעלת ניסיון רב ורקורד הצלחה מוכח.

תקבל את המקסימום שמגיע לך

Call Now Button